Tanıma ve Tenfiz Dava ve İşlemleri
Eğer yurtdışında boşandıysanız bu boşanmayı Türkiye’de nüfusa işletmek için tanıma tenfiz davası açmanız gerekmekteydi. Ancak yeni düzenleme ile Nüfus Hizmetleri Kanunu’na 27/A maddesi ile yurtdışında boşanan tarafların her ikisinin birlikte Konsolsoluk veya Türkiye’de görevlendirilmiş Nüfus Dairelerine gitmesi durumunda, kişiler yurtdışı boşanma kararını Türk Nüfus kayıtlarına işletebilecekler ve Türkiye’de tanıma tenfiz davası açmak zorunda kalmayacaklar. Taraflar bu işlemi kendileri yapabileceği gibi yetkilendirdikleri avukatlarıyla da yapabilirler. Ancak bu değişiklikle ilgili Yönetmelik henüz çıkmadığı için; mevcut durumda acelesi olan kişilerin Türkiye’de tanıma tenfiz davası açmaları gerekiyor.

Devamı için tıklayınız.

Türkiye Miras Davaları ve İşlemleri
Talep üzerine mahkeme, Mernis sisteminden teyit ederek ve gerekli hallerde miras bırakanın nüfus kayıtlarının bulunduğu nüfus idaresine yazı göndererek kayıtlarda mirasçısı görünen yakınların adlarını ve yakınlık bilgilerini istemekte ve gelen bu bilgilere göre saptadığı mirasçıları miras payları ile birlikte gösteren ilamı müracaat edene vermektedir.
Mirasçı olarak görünen kişilerden biri, vatandaşlık değiştirdiğinden kapalı kayıt olarak gözüküyorsa, bu kişinin yaşadığına ilişkin resmi belge, tercümesi ile birlikte Mahkeme dosyasına sunulmalıdır. Aksi takdirde süreç uzamaktadır.

Devamı için tıklayınız.

Off Shore Dava ve işlemler 
Egebank A.Ş ve Yurtbank A.Ş önce Sümerbank ve sonrasında OYAK Bank’a devredilmiştir, OYAK Bank ise hisse devir sözleşmesi ile ING Bank’a devredilmiştir. Egebank ve Yurtbank’ın Off Shore bankalarında paraları batan kişiler mahkemelere başvurarak paralarını faizi ile birlikte geri alabilmektedir.
Tavsiyemiz Egebank Off Shore ve Yurtbank Security Off Shore’da paraları batan mudilerin gecikmeksizin yargı yoluna başvurarak dava açmalarıdır.

Ayrıntılı bilgi için +90 212 660 49 00 numarasından büromuzu arayabilirsiniz. 

Devamı için tıklayınız.

İletişim Formu için buraya tıklayınız

 • Avukat

  Avukat olmak için sadece hukuk fakültesini bitirmek ve staj yapıp baroya kaydolmak yetmez. Avukatlık öyle ağır sorumlulukları olan bir meslektir ki, bu sorumlulukları yerine getirmeyen bir kimse, mesleği avukatlık da olsa, avukat olamaz.

  “En iyi avukat”, “en ünlü avukat” lafla olunamaz. Avukat hem bilgili, hem sabırlı, hem vicdanlı, hem ahlaklı, hem de çalışkan olmak zorundadır. Ancak bu şekilde en iyi avukat olunabilir. Avukat bir çok zaman kişileri yönlendiren, bilgilendiren ve bu şekilde insanların hayatına dokunan kimsedir. Müvekkilleri bir çok zaman Avukatlarının kendileri adına karar vermesini, risk almasını isterler. Avukat mesleğini yaparken; taşıdığı bu ağır yükün bilincinde olmak ve buna uygun davranmak zorundadır. Bu bilinçte olmayan bir kimse iyi avukat olamaz. Roma zamanında avukatlık bir onur mesleğidir. Rönesans Avrupasında avukat; “yumuşak, sakin, Tanrı’dan korkan, hakikati ve adaleti seven kimse” olarak adlandırılır. Ortaçağ’da başka şehirlere giderek insanları savunan avukatlar, “adaletin gezici şövalyeleri” olarak betimlenir. Avukat yeminini namusu ve vicdanı üzerine eder. Esas ve asıl olan bu mesleği sonuna kadar bunun bilincinde yapmaktır.

  Gerçekten avukat olmak çok zor iştir.

 • Miras Avukatı

  Kısaca miras bir kişinin geride kalan mirasçılarına bıraktığı değerler bütünü olarak tanımlanabilir. Bu değerler; bankada kalan para, taşınır mallar veya taşınmazlar tapular, hisse senetleri, üçüncü kişilerden alacaklar olabileceği gibi, ölen kişinin borçları da mirasın içine girer. Bu değerlerin bütününe tereke denmektedir.

  Miras hukuku; miras payları, vasiyetname düzenlenmesi, vasiyetnamenin açılması, vasiyetnamenin iptali, mirasçılık belgesi, veraset ilamı işlemleri, mirasın paylaşımı, mirasın reddi, mirasın (terekenin) tespiti ve bunun gibi bir çok konuyu kapsar.

  Miras avukatı, bu konularda müvekkillerine yol gösterir, danışmanlık verir. Bazı durumlarda, mirasçılar arasında anlaşmazlıklar olur. Asıl olan, bu sorunların taraflar arasında uzlaşarak giderilmesidir. Ancak; bazen mirasçıların anlaşması mümkün olmamaktadır. Mirasçılar veya hak sahipleri birbirlerine davalar açmak zorunda kalmaktadırlar. Miras avukatı bu gibi durumlarda müvekkillerinin haklarını korur, gerekli işleri ve işlemleri takip eder. Bu anlaşmazlık konuları, başlıca miras davaları çoğunlukla, muris muvazaası nedeniyle tapu iptal tescil davası, tenkis davası, mirasta denkleştirme davası, vasiyetnamenin açılması, vasiyetnamenin yorumlanması, vasiyetnamenin iptali davaları gibi mirasa ilişkin davalardır. Bu gibi durumlarda kişilerin iyi miras avukatına ihtiyacı vardır.

  Anayasamızın 36. maddesi: “herkes, meşru vasıta ve yollardan faydalanmak suretiyle yargı mercileri önünde davacı ve davalı olarak iddia ve savunma ile adil yargılanma hakkına sahiptir” şeklindedir. Kişiler bir avukat tutmak zorunda olmaksızın davalarını kendileri açabilir ve takip edebilir. Ancak; uygulamada miras davaları uzun sürmektedir. Yoğun bir bilgi birikimi ve tecrübe gerektirmektedir. Bu sebeple iyi bir miras avukatı kişilerin hak kaybına uğramaması için hayati önem taşımaktadır.

  Büromuzda;  miras hukuku konusunda başlıca faaliyetler.

  Vasiyetname Düzenleme, Mirasçılık belgesi çıkartma (veraset ilamı)

  Vasiyetnamenin açılması işlemleri

  Vasiyetnamenin iptali davası

  Miras kalan malların ve terekenin araştırılması (tapular, taşınır ve taşınmaz mallar, bankalardaki paralar vb.)

  Miras paylaşma sözleşmeleri düzenlenmesi

  Miras kalan mallarla ilgili raporlar hazırlanması (kalan malların bedelinin tespiti, ekspertiz raporları düzenlenmesi)

  Mirasa konu taşınmazların intikali (mirasın taraflara geçmesi)

  Miras mallarının satılması ve bu konuda hukuki temsil ve danışmanlık

  Bankada kalan paraların çekilmesi

  Miras Vergilerinin ödenmesi

  Mirastan kaçırılan mallara ilişkin davalar

  Miras bırakanın sağlığında diğer mirasçılardan mal kaçırmak için mallarını başkalarına hileli satışlarla devretmesi durumunda davalar açılması (muris muvazaası ve tapu iptal tescil davaları)

  Saklı payları ihlal edilen mirasçılar için tenkis davaları

  Denkleştirme davaları.

Makaleler