Koca & Ersöz Hukuk Bürosu, Türkiye ve Almanya genelinde müvekkillerinin her türlü borç ilişkisinden doğan alacakalarının tahsiline ilişkin, İcra ve İflas Hukuku alanında avukatlık ve danışmanlık hizmetleri vermektedir.

Alacakların tahsiline yönelik olarak icra ve iflas dairelerinde;

  • İlamlı takip
  • lamsız takip
  • Kambiyo senedine dayalı takipler
  • İpotek ve rehin takipleri
  • Borçluların mal varlıklarının tespiti
  • Mal varlıkları üzerinde haciz tatbiki
  • Hacze konu malların satış süreçlerinin takibi ve yönetilmesi
  • Borcun yerine getirilmesi ve ihtilafların çözümü konusunda alacaklı ve borçlu arasında müzakerelerin ve arabuluculuk işlemlerinin yürütülmesi
  • İcra Hukuk ve İcra Ceza mahkemelerinde uyuşmazlıkların çözümlenmesi
  • ve diğer tüm takip işlemlerinin yürütülmesi konusunda destek vermektedir.

Ayrıca, Türk firmaları ve özel kişilerin, özellikle Almanya genelinde takibi gereken alacaklarının tahsili, takip işlemleri, süreçlerin yönetilmesi, müzakerelerin yapılması ve ilgili diğer konularda İstanbul ve Berlin Bürolarımız üzerinden her türlü hukuki danışmanlık ve hizmet sağlamaktayız.