Almanya’da yaşayan T.C. vatandaşlığına (veya Mavi Karta) sahip kişiler Alman mahkemelerine boşanma için başvurabilmekte ve Alman mahkemesinden boşanma kararı (Scheidungsbeschluss) almaktadırlar. Alman Mahkemesinin bu boşanmayı Türk Kanunu ya da Alman Kanununa göre gerçekleştirmesi mümkündür. Çünkü Avrupa Birliği’nde Haziran 2012’de yürürlüğe  giren “Boşanma ve Ayrılığa Uygulanacak Hukuk Alanında Güçlendirilmiş İşbirliğinin Uygulanmasına Dair Konsey Tüzüğü (ROM III Tüzüğü)” gereğince bu tarihten sonra açılan boşanma davalarında aksi kararlaştırılmadıkça Türk hukukunun uygulanması zorunluluğu kalmamıştır. Yani artık taraflar ister Türk vatandaşı ister Alman vatandaşı (Mavi Kartlı) olsun, boşanma açısından sadece Alman Hukuku uygulanabilmektedir.

Alman Boşanma kararı Türkiye için yeterli mi?

Almanya’da mahkemeden boşanma kararı alınması, doğrudan Türkiye’deki nüfus sicillerine etki etmeyeceğinden, Türk vatandaşlarının tam anlamıyla işlerine yaramayacaktır. Bu demektir ki, Alman mahkemesi kararının, otomatik olarak Türkiye’de bir geçerliliği bulunmamaktadır. Alman Mahkemesi kararının Türkiye’de geçerli olmasını sağlamak için Türkiye’de tanınıma ve tenfiz davası açmak veya şartları varsa yurtdışı boşanmanın Türkiye’de nüfusa kayıt işlemlerini yapmak gerekmektedir.

Bu gereklilik sadece Türk vatandaşları için değil, Türk vatandaşı iken evlenip daha sonra Alman vatandaşlığına geçenler (Mavi Kart hakkı sahipleri) için de söz konusudur. Zira bu kişiler tekrardan bir Türk vatandaşı ile evlenmek istediklerinde, Alman makamları (Standesamt) onlardan Türk makamlarından “evlenme ehliyet belgesi” istediklerinden, bu kişiler de Türkiye’de tanıma tenfiz davasını veya Türkiye’de nüfusa kayıt işlemlerini sonuçlandırmak zorundadırlar.

Eski Eşin Konsolosluğa gelmemesi durumunda

Yurtdışında boşanan taraflar (boşanan eşlerin her ikisi de) konsolosluklara veya Türkiye’de yetkili Nüfus Dairelerine boşanmak için gerekli belgelerle başvuru yaparlarsa yabancı boşanma kararının Türkiye’de tanınması işlemlerini yaptırabiliyorlar. Kısaca eski eşinizle birlikte konsolosluğa gerekli belgelerle başvurarak nüfusa kayıt işlemlerini yapabiliyorsunuz.

25.03.2020 TARİHİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİK. ESKİ EŞİNİZ TÜRK VATANDAŞI DEĞİLSE.

25.03.2020 tarihinde Nüfus Hizmetleri Kanunu’nda yapılan değişiklikle, Yurtdışında mahkemede boşanmış veya idari kararla boşanmış kişiler, eski eşi Türk Vatandaşı değilse, Konsolosluk veya Türkiye’de yetkili Nüfus Müdürlükleri’ne başvurması durumunda yurtdışındaki boşanmasını nüfusa tek başlarına işletebilmektedirler.

Kişinin tek başına boşanmasını nüfusa işletebilmesi için aşağıdaki şartların tamamının gerçekleşmiş olması gerekmektedir.

 • Başvuran kişinin Türk Vatandaşı olması gerekmektedir.
 • Boşanılan eşin Türk Vatandaşı olmaması gerekmektedir (eğer boşandığınız eşiniz Türk Vatandaşı ise ve konsolosluğa veya Nüfus müdürlüğüne gelmez ise dava açmak zorundasınız).
 • Yurtdışında alınan boşanma kararının kesinleşmiş olması.
 • Boşanma kararı ve kesinleşme şerhine Apostille alınması gerekmektedir.
 • Boşanma kararı, Kesinleşme Şerhi ve Apostille evraklarının tamamının Noter veya konsolosluk tasdikli olarak yeminli Türkçe tercümelerinin yapılmış olması gerekmektedir.
 • Başvurunun şahsen veya avukatınız aracılığı ile yapılması gerekmektedir.
 • Nüfus Müdürlüğü yukarıda yazılı evraklara ek olarak; boşandığınız eşinizin Pasaport kopyası veya nüfus cüzdanı yeminli tercümesini sizden istemektedir. Aksi durumda boşanma işlemini nüfusa işlememektedir. Bu durumda dava açmanız gerekmektedir.

Nüfus Müdürlüğü ve Konsolosluğun eski eşin güncel pasaport veya Nüfus Cüzdanı kopyasını istiyor olması bir çok kişiyi dava açmak zorunda bırakmaktadır.

Tanıma tenfiz, boşanma kararının nüfusa işlenmesi yapılmazsa
Alman mahkemesinin boşanma kararının Türkiye’de tanıma tenfizinin yapılmaması taraflar ve de mirasçıları için karışıklıklara ve hak kayıplarına sebebiyet verebilmektedir.

1.   Alman mahkemesinde boşanılmasına rağmen halen Türkiye’de evli göründüğünden, eşlerden birinin ölümü halinde boşanılan diğer eş ona mirasçı görünecek ve veraset belgesi bu şekilde alınabilecektir. Hatta bu kişiler bu durumu kötüye kullanarak veraset ilamı (mirasçılık belgesi) çıkartarak, boşandığı eşinin malvarlığını üzerine intikal ettirebilir.

2.   Alman Mahkemesi kararı tanıma tenfiz yapılmadığında, boşanan eşler Türk nüfus kaydında “evli” olarak göründüklerinden, tekrar evlenmek istemeleri halinde evlenemezler.

3.   Eşlerin Almanya’da boşandıktan sonra, zamanla birbiri ile olan irtibatı kopar. Hatta eşlerden biri ya da ikisi sonradan Alman vatandaşlığına geçebilir veya başka ülkeye taşınabilir. Bu durumda Türk vatandaşı eş için, sonradan tanıma davası açmak gerektiğinde, diğer eşin adresinin araştırılması gerekir. Eğer eşlerden biri başka bir vatandaşlığına geçmişse, Türkiye’de açılacak olan tanıma davasında, bu eşe diplomatik yoldan tebligat yapma zorunluluğu hasıl olacaktır. Bu da, tarafları oldukça uzun süren ve tercüme masrafları yüksek olan bir sürece götürür.

4.   Almanya’da boşanan eşlerin, evlilik sırasında Türkiye’de edindikleri mal-mülkün paylaşılması için açılacak mal paylaşımı davanın ön şartı, boşanmanın gerçekleşmiş ve kesinleşmiş olmasıdır. Bu dava, boşanmanın kesinleşmesinden sonraki bir sene (her halükarda 10 sene) içerisinde açılabilir, aksi halde zamanaşımına uğrar. Mal paylaşım davasında boşanmanın kesinleşme tarihi olarak, Alman Mahkemesi kararının kesinleşme tarihine bakılır. Bu nedenle boşanan eşler, Türkiye’de mal paylaşımı yapmak istiyorlarsa –özellikle gayrimenkuller açısından davanın Türkiye’de açılması zorunludur- Alman mahkemesinin verdiği boşanma kararının tanınması ve mal paylaşımı davalarını eş zamanlı açmak zorundadırlar. Almanya’daki boşanmanın üzerinden seneler geçtikten sonra, Türkiye’de tanıma davası yürütüp, akabinde mal paylaşımı istemek hak kayıplarına sebep olabilir.

5.   Tanıma-Tenfiz davası sonuçlandırılmadığı için eşler halen Türk nüfusunda “evli” gözüktüğünden, üzerlerine aldıkları taşınmaz ve taşınır mallar kanunen evlilik birliği içerisinde edinilmiş olacağından diğer eş bundan hak talep edebilecektir. Bu talepleri durdurmak için başkaca davalar dava açmak ve hak kayıplarının giderilmesi için masraf yapmak gerekecektir.

6.   Alman mahkemesi boşanma kararı tanıma tenfiz ettirilmediğinde, eşlerin Türkiye’de “evli” görünmesinden dolayı, boşanmasına rağmen başkasıyla gayri resmî evlenen ya da evlilik dışı çocuk sahibi olan kadının başkasından olan çocuğu evlilik birliğinde doğmuş gibi, boşanılmış eşin nüfusuna kaydedilecektir. Bu da, eşleri sonrasında daha masraflı ve uzun süreli olan soybağının (nesebin) reddi ve gerçek baba için babalık davası açma süreçlerine götürür.

Süre:
Türkiye Cumhuriyeti kanunlarında tanıma tenfiz davasının açılması herhangi bir süreye bağlanmamıştır. Uzun süredir açılmadığı için boşanmanın tanınmayacağı tenfiz edilemeyeceği iddia edilemez. Aynı şekilde aradan çok uzun zaman geçtiği için tanıma tenfiz davasının hemen bitmesi de söz konusu değildir.

Sadece bu davanın açılması geciktiği takdirde, yukarıda izah etmeye çalıştığımız hak kayıplarının ve zorlukların doğması muhtemeldir.

Boşanma Tanıma tenfiz davası için Türkiye’ye gelmek zorunlu mudur?
Hukuk Muhakemeleri Kanunu m.71 uyarınca “Dava ehliyeti bulunan herkes, davasını kendisi veya tayin ettiği vekil aracılığıyla açabilir ve takip edebilir”. Ancak bu tür davalarda sürekli takip ve kontrol gerekmektedir. Özellikle yurtdışında ikamet eden kişilerin Türk hukukunu ve usulünü bilmemeleri, davaları yanlış açmalarına ve zaman-masraf kaybına sebep olabilmektedir. Tanıma tenfiz davasını açmak ve takip etmek için Türkiye’ye gitmeleri ve orada bulunmaları  gerektiğinden, yurtdışından gidiş gelişlerin çok masraflı olması nedeniyle kişiler için gereksiz külfetler doğurabilmektedir. Bu nedenle bu davaları bilen avukatların vekaleten bu davayı yürütmeleri zaman ve masraf açısından daha ekonomik olmaktadır.

Dava açmak isteyen kişiler, kendilerini Konsolosluktan veya Alman Noterinden verecekleri bir vekaletname ile tanıma tenfiz davaları açısından bizleri Türk mahkemeleri ve makamları nezdinde vekil olarak tayin edebilirler. Bizler vekil olarak devrede olduğumuzda, tarafların hiçbir şekilde Türkiye’ye gitmelerine ve duruşmalara katılmalarına gerek bulunmamaktadır.

Dava açmak veya nüfusa kayıt işlemleri için ne yapmak gerekiyor?

Alman mahkemesinde boşanan eşler anlaşabiliyorsa vatandaşlık konusu önemli olmaksızın her biri ayrı bir avukat arkadaşımıza vekalet verebilirler. Şayet bir taraf Alman vatandaşı ise o kişi tercüman eşliğinde Türk Konsolosluklarından ya da Lahey Sözleşmesi kapsamında “Apostille” şerhi alarak Alman noterinden; Türk vatandaşları ise Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluklarından veya Türkiye’de herhangi bir Noterden ya da yine yukarıda belirttiğimiz şekilde Apostille şerhi alarak Alman Noterinden vekaletname çıkartabilirler. Bu durumda davaları veya işlemleri yaklaşık 1-1,5 ay gibi bir sürede sonuçlanır.

Taraflardan sadece biri vekaletname verirse tanıma tenfiz davası çekişmeli bir dava olacağından karşı tarafın vatandaşlık ve ikamet yerine göre değişkenlik göstermekle birlikte, dava süreci  12-15 ayı bulmaktadır.

Tanıma tenfiz gereki belgeler

Yukarıda açıkladığımız gibi öncelikle sizin adınıza dava açıp hareket edebilmemiz için, bize avukat vekaletnameniz gerekmektedir. Tek taraflı davalarda ise, karşı tarafın güncel adresi gerekmektedir.

İkinci olarak orjinal ya da onaylı suret olarak Alman mahkemesi boşanma kararına ihtiyacımız var. Bu kararın üzerine Mahkemeden (Landgericht) ayrıca Apostille şerhi alınmak zorundadır.

Dikkat edilmesi gereken diğer bir nokta Alman Mahkemesi kararının genelde ön sayfanın sağ üstünde ya da en son sayfada bir kesinleşme şerhi (Rechtskraftsvermerk) bulunması gerekliliğidir. Bu şerh olmadan tenfiz mümkün değildir.

Bunun haricinde tanıma tenfiz davası için herhangi başka bir belgeye ya da yazıya ihtiyaç yoktur.

Tanıma Tenfiz Davası

Tanıma tenfiz davalarında Türk mahkemelerince tekrardan boşanma sebepleri incelenmez. Türk hakimi bu davada Alman mahkemesi kararını kontrol edemez ve boşanmaya esas olan gerekçelerin de yerindeliğini tartışamaz. Türk mahkemesi hakimi bu davada sadece Alman mahkemesinden alınan boşanma kararının Türk kamu düzenine aykırı olup olmadığını, davalıya doğru şekilde tebligat yapılıp yapılmadığını ve davalı tarafa savunma hakkı verilip verilmediğine bakar ve ona göre kararını verir.

Tanıma – tenfiz davalarında şahit, bilirkişi, keşif gibi deliller istenmez. Sadece kesinleşmiş Alman mahkeme kararı, kesinleşme şerhi ile bunların onaylı (Noter veya Türk Konsolosluklarından) Türkçe tercümelerinin verilmesi delil anlamında yeterlidir.

Eski eş vekaletname vermezse.
Davalı taraf Alman vatandaşı ise, Tebligat Kanunu gereğince dava dilekçesi, mahkeme tensip tutanağı ve uluslararası tebligat evrakları Almanca’ya tercüme edilerek, davalının ikamet ettiği yerdeki yetkili Alman Adli Makamlarına, Türkiye Adalet Bakanlığınca tebliğ edilir. Bu tebligatın yapılması 6-8 ay sürmektedir.

Davalı Türk vatandaşı ve yurtdışında ikamet ediyorsa ona tercüme yapılmadan ikamet yerinin bağlı olduğu Türk Konsolosluğunca tebligat gönderilir.  

Almanya’nın ya da Avrupa’nın neresinde olursanız olsun bize ulaşabilir, dava için gereken belgeleri bize posta ile ulaştırabilirsiniz. Böylelikle Türkiye’ye gitmenize gerek kalmadan davanızı bizler açıp sonuçlandırıyoruz.

Sorularınız için, info@kocaersoz.com, +90 212 660 49 00 ve whatsapp danışma hattı: +90 543 449 49 00

Aşağıdaki formu doldurarak bu konuda ayrıntılı bilgi ve teklif alabilirsiniz.

TANIMA TENFİZ FORMU

Türkiye Tanıma Tenfiz Formu

* (Yıldız) ile işaretlenmiş alanların doldurulması zorunludur.

Boşandığınız eşiniz tanıma tenfiz davasi için vekaletname verecek mi? EvetHayır

Boşandığınız eşiniz Türk vatandaşı mı? EvetHayır

Boşanma kararınızın üzerinde kesinleşme tarihi yazıyor mu? EvetHayır

Boşandığınız eşinizin adresini biliyor musunuz? EvetHayırKategoriTanıma Tenfiz
 1. 5. Eylül 2022

  Yeni kanunun yürürlüge girmesi biz yurtdisinda yasayanlar ve bosananlar icin kolaylik saglanacakti ,HIKAYE .
  Istenilen evraklar Apostil,Bosanma belgesi Noten tastiki tamam da
  Eski esimden zaten kavgali ayrildim, imzaya dahi gelmeyen kisi pasaportunu yada kopyasini verir mi .
  O zaten Alman kanununa Göre boş
  Yani her türlü Avukat tutup Türkiyede dava acmak sagt
  Nüfus Müdürlüğü yukarıda yazılı evraklara ek olarak; boşandığınız eşinizin Pasaport kopyası veya nüfus cüzdanı yeminli tercümesini sizden istemektedir. Aksi durumda boşanma işlemini nüfusa işlememektedir. Bu durumda dava açmanız gerekmektedir.

 2. 2. Eylül 2022

  Ben almanyada Türk konsolusta evlendik ve Alman mahkemede bosandim ama turkiyede boşanmak istiyorum ne yapmalıyım beni bilgilendirirmisiniz cok sag olun

 3. 24. Mart 2022

  Merhabalar eşim almanyada daha öncesinden bi evlilik yapmiş ve yaklaşik olarak 8 yil once boşanmıslar 2021 yilinda ise biz türkiyede evlendik ama şuan konsolosluk benden tanima tenfiz kararı ni istedigini söyledi elimizde apostilli boşanma karari ve kesinlesme şerhi var (ayrıca türkiyede boşandigi gözükmeseydi benimle nasil resmi nikah kıyabilirdi.yardımci olabilirmisiniz

  • 23. Nisan 2022

   Ayni sorun bizdede var. Bir neticeye vara bildinizmi? Nasil cözdünüz ? Saygilarimla

 4. 13. Şubat 2022

  Mrh Ben Almanyada bosandim Türkiyede esim dava acti ama ben mal varligindan dolayi Türkiyeden bosanmak istemedigimi avukatima bildirdim Almanyadaki bosanmis olmam Türkiyedeki davayi etkilermi cünkü Almanyada ayrilik davasini ben actim buara Türkiyede dava sürerken esim Almanyada hapse girdi o hapisdeyken avukati davamizla ilgileniyor Mal davasi acmam gerektigi icin bosanma süresini uzatmam gerekiyor dedigim gibi. Almanyadaki bosandigimdan türkiyedeki hakimlerin bilgisi olursa hemen bosarlarmi bizi yoksa sürermi bosanma davasi
  Tesekürler
  Aylin karakoc

 5. 8. Şubat 2022

  Merhaba eşim alman Türkiyede evlendik sonra bazı sorunlar oldu eşim benden Almanyada boşandı ben burda herhangi bir boşanma davası açmadım şimdi tekrar barıştık orada eşim boşanmayı iptal edebilir mi yada tekrar evlenmek için nasıl bir yol izleyebiliriz teşekkürler

  • 9. Şubat 2022

   Sayın Sefa merhaba. Almanya’daki boşanma kararı kesinleştiyse iptal edilmez ve geriye geri alınamaz. Yapmanız gereken Almanya’daki boşanma kararının Türkiye’de tanınması ve nüfusa bekar olarak işlemeniz. Daha sonra Almanya’da evlenmek için tekrar başvurabilirsiniz. Bu işlemler için aşağıdaki linkteki formu doldurarak büromuza başvurabilirsiniz.
   Saygılarımızla
   https://www.kocaersoz.com/tuerkiyede-tanima-tenfiz-davalari

 6. 30. Ocak 2022

  Ben Almanyada yasiyorum , ve bosandim burdan ….türkiyeye gittim Tanima tenfiz davasi actim , bana Tarih verdiler Bu Sene Marta
  simdik ben Marta illaki gitmek zorundamiyim ???
  Zaten Bosanmisim sadece onaylanacak , neden illaki gitmek zorundayim
  E-Devlete yaziyor dava ne zaman felan aciliyor.

 7. 20. Ocak 2022

  Ben 40 sene almanyada yaşadım eşimi türkiyeden evlenip almanyaya getirdim 32 sene evli kaldık,boşanmadan önce çocuklarımla Türkiye’ye kesin dönüş yapmak zorunda kaldım,eşim hala orda yaşıyor ve iki sene sonra almanyadan sigorta mı çekmiş bulundum.bir sene sonrada türkiyede boşandık ,şuan almanyada da boşanmış görünüyormuyum bilmiyorum,eski eşimle irtibatım yok ve almanyada eşimin emeklilik sigortasından boşandıktan sonra emeklilik paylaşımından yararlanabilirmiyim ,ve nereye müracaat etmem lazım?

 8. 4. Ocak 2022

  Merhaba eşim almanyada çalışıyordu 1984 yılında evlendim Türkiyede 1997 yılında Türkiyede boşandım eşim üç yıl önce almanyadan emekli oldu Türkiyede ara ara almanyaya gidiyordu 2021 haziranda vefat etti kimsesi yok 13 sene evliliğimiz vardı dul aylığı almanyadan alabilirmiyim hakkım varmı sizden bilgi almak istedim eğer hakkım varsa nasıl işlemler yapabilirim yalnız çocuğum olmadı eşimden ayrıldığımda ben hiç evlenmedim bana yardımcı olursanız sevinirim benim kendime ait emekli maaş alıyorum saygılarımla

  • 14. Kasım 2022

   Bunun için en yakın sosyal güvenlik yurtdışı emeklilik servisiyle görusun hanım efendi mutlaka size yardımcı olacaklardır.

 9. 7. Aralık 2021

  Mavi kart çıkarmanız gerekiyor ve tekrar evlenmek için eski boşandığınız kişi işe olan boşanma kararı tarihinin alacağınız evlilik ehliyet belgesi üzerinde yazması şart

 10. 4. Kasım 2021

  Merhaba arkadaşlar 28 yılım Avusturya’da geçti ve Türkiye’ye gittim Türkiye’de Avusturya vatandaşı olan biriyle evliydim ona mahkeme açtım ve hala mahkemem sonuçlanmadı Avusturya geri geldim 6 ay içerisinde boşanma ve ben hala Türk mahkemelerinde boşalamadım buradaki konsolosluğa gittim tabii ki bunu 90 gün içerisinde halletmem gerekiyordu ama yapamadım 2 hafta önce konsolosluğa gittim bütün belgelerimi solunum Türkiye’de tercüme ettirdiğim noter tasdikli tercüme kağıdını da verdim ve karşımda oturan memur o tercüme kağıdını noter tasdikli olanı t.c. de yapılmış bir tercümeyi kabul etmedi de oradaki memurlar onu uyardılar dediler ki bu Türkiye’de yapılmış noter tasdikli kabul etmek zorundasın yani resmen oradaki kadın benimle dalga geçti Yok boş alamazsınız Yok eski eşiniz gelmek zorunda falan filan ama gerçekten ben bu işin peşini bırakmayacağım Türkiye de gerekli yerlere müracaatı mı yapacağım en büyük başlara bunun değişmesi lazım avukatın bana söyle diye siz müracaat ınızı yapın 3 ay içerisinde karşı taraf geldi imza attı attı atmadı otomatikman düşüyor demesi ama oradaki memurlar dalga geçer gibi yok eşinize de getirin yav kardeşim Ben eşimle konuşmuyorum ki ayrıldığım insanla yüz yüze bile gelmiyorum

 11. 6. Ekim 2021

  Günaydin
  Ben 21 ekimde türkiyede bosanacam bosandiktan sonra almanyaya nasil tekrar geri gelmem gerekiyor soy isim degistigi icin bir problem cikarmi almanyaya giris yaptiktan sonra kimlik pasaportumu almanyadaki bagli bulundugum türk konsoloslugunda degistirebilirmiyim neler yapmam gerekiyor cevap verirseniz cok memnun olurum
  Tsk ederim

 12. 3. Ekim 2021

  Taşınmazı benden izinsiz satışını yapan eşe karşı dava açabilirmiyim

 13. 11. Eylül 2021

  Merhaba

  Ben Alman vatandaşıyım ( mavi kartım yok ), ben evlendiğimde Türk vatandaşıydım. Almanya’da boşandık ama ben Alman vatandaşı olarak halen Türkiye’de evli gözüküyorum. Türkiye’den boşanmak için ben Konsolosluğa baş vura bilirmiyim.
  Eski eşim bana zorluk çıkarmak için gidip konsolosluk’da imza atmayacağını söylüyor.
  Benim bu durumda ne yapmam gerekiyor ve benim Türkiye’dende boşanmış olamam için ne kadar bi süre geçer.

  Teşekkür ederim

  • 7. Aralık 2021

   Eğer ki eski eşin imza vermiyor iseTürkiye de tanıma rengin davası açmak zorundasın bu süreç baya uzun yıllar süren bir süre Allah yardım etsin ben 2016 da Almanya da boşandım hemen tanıma Tebriz davası açtım 2021 11 çi ayda bitti gerisini sen hesapla

 14. 4. Eylül 2021

  Almanya’da boşandık. İkimizde Alman vatandaşıyız. Evlendiğimizde Türk vatandaşıydık. Türkiye’de boşanma gerçekleşmedi.
  Şu anki nişanlım Alman Vatandaşı.
  Alman evlendirme dairesinde sorunsuz evlene bilir miyiz? Yoksa benim Türkiye’de boşanmam şart mı?
  Cevabınız için çok teşekkürler.

  Derya

 15. 8. Ağustos 2021

  Merhaba
  Almanyada 2009 yilinda ayrildim. Benim cifte vatandasligim var eski esimin ise sade alman vatandasligi vardi (alman vatandasligina gecmisdi). Eski esim yillar önce türkiyede evlenip yeni esini almanyaya getirdi. Ben türkiyede evli körüküyormusum yasalara göre. Anlamadigim eger türkiyede evli görüküyorsak daha halen, eski esim nasil türkiyede yasal olarak evlene billiyor anliyamadim. Ben kendim yalinz burda Konsolusa gidip bosanma davasini aca billirmiyim? Ellimdideki belgeler(eski Türk evlilik cüzdani, alman bosanmakarari (kopya), eski esimin Nüfüscüzdani(Kopya, ve esimin yeni adressi) yeterli gelirmi?
  Saygilar

 16. 17. Temmuz 2021

  Nişanlım Türk asıllı Alman vatandaşı. Daha önce Türkiye de bir evlilk ve yine Türkiye de boşanma işlemi gerçekleştirdi. Uzun zamandır da özellikle pandemi sürecinde Almanyaya gitmediği için de pasaportunu yenilemesi gerekiyor. Türkiye de yaptığı boşanmaya ait kararı Almanya’daki mercilere başvurup onaylatıp yeniden bir evlenebilirlik izin belgesi almak için direkt olarak başvurabilirmi yoksa pasaport yenilemesi mecburmu

 17. 16. Haziran 2021

  Merhaba,

  Ben 2018 yilinda bir Alman Vatandasindan bosandim. Türkiyede hala evli gözüküyorum ve tanima islemini yapmak istiyorum. Bugün konsoloslugu aradim ve bana eski esimin de basvuruda bulunmasi gerektigini, gidip imsa vermesi gerektigini ya da bana vekaletname vermesi gerektigini söylediler. Burda okudugum kadariyla eslerden biri alman vatandasiysa tanima islemi icin eski esin basvurusu gerekmiyor. Bu konuda güncel karar nasil? Konsolosluk bana yanlis bilgi mi veriyor?
  Cevabiniz icin cok tesekkür ederim.

  Melek

 18. 26. Mayıs 2021

  Ben Almanyadayım esım türkıyede bosanma davası actı Almanyadan bosanma olmadan beni türkıyeden bosayabilirmı

  • 7. Aralık 2021

   Almanya da boşanmanız yoksa Türkiye de dava açamaz

 19. 14. Mayıs 2021

  Slm Ben almanyada bosandin fakat esim Türk sadece alman vatandasi tüekiyede Haken evli hörünpyoruz Hic bir islem yapmasam kendiliginden evlilik bitermi türkiyede

 20. 9. Mayıs 2021

  Merhaba, Ben Türk vatandasiyim eski esim Alman vatandasi biz almanyada evlendik bosandik türkiyede evli gözülüyorum, konsoloslaga basvurdum fakat eski esim imza atmak icin randevulara gelmiyor ne yapmam gerekiyor?

  • 7. Aralık 2021

   Türkiye de kendi başınıza tek taraflı dava açabilirsiniz ama süreç çok uzun en iyi avukat BİLE bu işi 2 yıldan aşağı sonuçlandırmaz

 21. 6. Mayıs 2021

  Slm ben 2000de alman vatandaşı oldum bosanmamizda ayni tarihte turkiyeden oldu fakat dava hala tenfize çıkmadı aradan 20 sene geçti ben mavi kart için boş vurdum tr evli olduğum ordan nüfusta eski eşim düşürmesi gerektiğini fakat ıslak imzalı boşanma bende gönderdim yeni bir vekaleten temiz edilir dediler benim öğrenmek istedim benim eski esimin mal varlığından hak talep etme veya onun benden durumu söz konusu olurmu sabırsızlıkla cevabınızı bekliyorum saygılarımla şimdiden teşekkürler

 22. 2. Mayıs 2021

  Nişanlım alman vatandaşı evlenip ayrılmış Almanya’da ama burda evli gözüküyormuş Türkiye’de o Nasıl oluyor acaba bilgi verebilir misiniz?

  • 7. Aralık 2021

   Boşandığı kişi Türk vatandaşı ise ve Türkiye de mahkeme açıldı ise tanıma tenfiz davası o bitmesi gerekir önce sonra o kararı konsolosluk a bildirip sizinle evlilik yapar ama bu Türkiye deki dava çok uzun yıllar sürer tek taraflı olduğu İÇİN

 23. 14. Nisan 2021

  Merhabalar, Babam yıllar önce Almanya’da bir evlilik yapmış ve daha sonra Türkiye’ye dönmüş, 2017 yılında vefat etmiştir. Ancak Almanya’daki eşinin akıbeti hakkında bir bilgiye ulaşamadık. Boşanmanın gerçekleşip gerçekleşmediğini(Almanya’da) hangi makamlardan sorabiliriz? Evlilik yaptığı kişinin hayatta olup olmadığını nasıl tespit edebiliriz. Miras bıraktığı mallarda evli olarak halen gözüktüğü için Alman vatandaşı hanımefendinin de mirasçı olarak gözükme durumu vardır. Bu konuda bilgi alabilirmiyim?
  Çok teşekkür ediyorum.

 24. 27. Mart 2021

  Merhaba
  Ben almanyada bosandim 2003
  AMA turkiye bosanmadim yollar gecti karsi taraf hic ilgilenmedi nerds oldugum bilmiyom
  Adress bilmiyorum eski esim
  Bas vurursam uzun surermi evlenmek istiyom turkiyeden ama suan evli gosukuyorum nufus da vardi olurmusunuz

  • 7. Aralık 2021

   Çok uzun sürecek sizin iş zaten adresi belli olsa BİLE eski eşin tanıma tenfiz davası yıllar sürüyor ve ayrıca eski eşin adresi de bilinmiyor ise yol çok uzun Allah yardım etsin

 25. 19. Şubat 2021

  Merhaba ben çifte vatandaşim eski eşim tek Alman. Alman kanunlarina göre evlendik ve 12 sene oldu boşandik Türkiyede boşanmak için mahkeme acmalimiyim??

  • 10. Mart 2021

   Merhaba Sayın Sema, eski eşiniz Türk vatandaşı değil ise, siz gerekli belgelerle tek başına dava açmadan boşanmanın tanınması işlemlerini Konsolosluktan yapabilirsiniz. Boşanmanın tanınması için gerekli belgeler, Alman boşanma kararınızın aslı veya onaylı kopyası (kararın üzerinde kesinleşme tarihi yazmalı), Alman mahkemesinden alacağınız apostille ve bunların konsolosluk veya noter onaylı tercümesi.

   • 18. Eylül 2021

    Iyi günler bana acilen cevap yazabilirseniz çok sevinirim.
    Ben de 2017 de eski eşimden boşandım. Kendi ALMAN . .
    Simdi ben tek başıma konsolosluğa gidip yapabiliyor muyum nüfusa geçirmeyi yoksa yine türkiyeden dava açarak mi olacak tam anlayamadım.

 26. 5. Şubat 2021

  Türkiye dogumluyum 2013 te bosandim Almanyada. Burdaki mak varligi paylasimindan birsey hak edemedim tekrar dava acabilirmiyim ,bir diger sorum zaman asimi kac senedir acaba Almanyada

 27. 4. Şubat 2021

  Zulümden baska birsey degil! Almanyada evlenmisiz ve almanyada bosanmisiz. Bosanma karari almanyadaki mahkemede cikdi. Bunun neyini tanimiyorsunuz? Sener boyu cekiyorum bu konu yüzünden ve tekrar evlenmeme engel oluyor bu olay. Zulümden ve akilsizlikdan baska birsey degil.

 28. 2. Şubat 2021

  Merhaba ben almanyadan
  Boşandım ancak türkiyede
  Tanınması için essen konsalokta termin aldım bir karşı tarafda gelcek ne evrak isterler bende
  Ne göturcem yanımda boşanma
  Kararını türkçeye carım yapcammi
  Yoksa konsolukdami yapıyorlar beni bilgilendiriseniz sevinirim saygımla slm gelsenkirchen de
  Yılmaz zenginben

 29. 21. Ocak 2021

  Merhaba biz turkiyede boşandık fakat almanyada halen evli gözüküyorum benden burda tanıma ve tenfiz Apostilin orjinalı ni istediler bunun için bilgi verebilirmisiniz

 30. 20. Ocak 2021

  Merhaba ben alamnyada bosandim simdi türkiyedenede bosancam ben kendim alman vatandasiyim ve tekrar türkiyede evlenmek istiyorum nekadar beklemem lazim tekrar evlene bilmek icin bana türkiyden bosanip 10 ay beklenmem söylenildi ama alamanyada bosanmisim saten nedne türkoyedende bosanim tekrar 10 ay beklemem lazimki bana yardimci olun lütfen saten suan evlenecegim adamla birlikte yasiyorum ben

 31. 29. Aralık 2020

  Merhabalar
  Ben bosanma kararini tanıtım.
  Fakat almanya da evlenmek istiyorum.Tanitim olduğu için boşanma karari yok. Evlenmek icin türk boşanma kararıni da istiyor. Ne yapmalıyım teşekkürler

 32. 19. Eylül 2020

  5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu’nda 29.04.2017 tarihinde yapılan değişiklikle ‘Yabancı ülke adlî veya idarî makamlarınca boşanmaya, evliliğin butlanına, iptaline veya mevcut olup olmadığının tespitine ilişkin olarak verilen kararlar; bizzat veya vekilleri aracılığıyla tarafların birlikte başvurması, verildiği devlet kanunlarına göre konusunda yetkili adlî veya idarî makam tarafından verilmiş ve usulen kesinleşmiş olması ve Türk kamu düzenine açıkça aykırı bulunmaması şartlarıyla nüfus kütüğüne tescil edilir’ hükmü getirilmişti.

  Bu durumda yurtdışında boşanan birçok kişiye kolaylık sağlayacak bu uygulama ile taraflar artık boşanmalarının Türkiye’de de geçerli olması için belli şartlarda dava açmak zorunda olmayacak.

  Yurtdışında boşanan TC vatandaşları, yetkili mercilere, yani bulundukları ülkedeki dış temsilciliklerine başvurdukları takdirde, tanıma ve tenfiz davası açmalarına gerek kalmadan boşanmalarını Türkiye’de geçerli olarak tanıtabilecek ve nüfus sicillerine işletebilecekler.

  Boşanmış olan tarafların bu yeni düzenlemeden yararlanabilmeleri için eskiden olduğu gibi yabancı mahkemelerden hukuken geçerli ve kesinleşmiş boşanma kararı almaları gerekiyor.

  Düzenlemeye göre yurtdışında boşanmış kişilerin Türkiye’de de boşanmış sayılabilmeleri için beraber başvuru yapmaları gerekiyor. Ancak çoğu durumda taraflar sorunlu şekilde boşanmış ve birbirleriyle iletişim kurmak istemedikleri için, kişilerin avukatları birlikte başvurarak yeni düzenlemeyle getirilen kolaylıktan yararlanabilecekler.
  Bu kanun doğrumu?

 33. 19. Eylül 2020

  Merhaba, 2010yılında almanyada boşandık, beni taciz ettiği için polis oturumunu uzatmadı ve Türkiyeye dönmek zorunda kaldı.Türkiyede hala evlimi oluyoruz? Ağır hastalık geçirdim ve 80 d özürlüyüm o yüzden tryeye 5 yıldır gidip bu durumla uğraşamadım.Şimdide korona yüzünden gidemiyorum .Yanlız başıma Seyahat etmem yasak.Burdan halledemezmiyim Türkiyedede nüfusundan çıkmayı.Nüfus cüzdanını değiştirmek istiyorum. Nerde olduğunu bilmiyorum zaten adreste gösteremem . Ama bu sorun beni rahatsız ediyor .Eğer cevaplarsanız şimdiden teşekkürler.

 34. 17. Ağustos 2020

  ben evlendiyimde alman vatandasiydim eski esimde türk vatandasiydi sonra eski esim alman vatandasina geçti almanyada bosandik türkiyede de bosanmak gerekiyo mu türkiyede de evli gözüküyormuyuz

 35. 10. Ağustos 2020

  Almanya da 20 senedir bosanmis. türkiyede tenfiz davasi acildi. Kadin önce türk vatandasi ama sonra alman vatandasi olmus.
  Tercüme de edildi almancaya.
  Soru su Ankara Adalet Bakanligi tebligati nereye yoluyor.Türk konsolosluguna degil .

  Almanya da bir yer mi var türkiyeden gelen tebligatlari ondan mi kisiye özel götürüyorlar.
  Öyle bir yer varsa Adresini bilmek isterim yada bir telefonnr.

  Kac aydir bekliyoruz bir haber alamadik.

 36. 24. Temmuz 2020

  Ben Almanya’da yaşıyorum,ben buradan boşandım ama Türkiye’de evli gözüküyorum! Türkiye’dende boşanmam için ne yapmam lazım?

  Saygılar Cavus

 37. 17. Haziran 2020

  Öncelikle merhabalar yardımcı olursanız sevınırım türkıyede evlendım almanyada boşandım türkıyedede boşanma işlemımın gerçekleşmesi için ne yapmam gerekır.şimdiden teşekkürler

 38. 18. Mayıs 2020

  Merhaba ben Alman kanununlarınca evlendim ve Boşandım 6-7yıldır Türkiye de hala evli görünüyorum eski eşimle Anlaşarak boşandık ve Hiçbir talepte etmiyor ve bana Türkiye de boşanmak için vekaletname de verdi sorum şu iki tarafıda mahkemede ifade edebilirmi ve hızlı bir şekilde boşanma gerçekleşirmi Teşekkürler

 39. 3. Şubat 2020

  Tanima tensip davasinda su an karar cikmis durumda, Fakat Izmir mahkemesi Amerikada olan eski esimin ( su and kendimde Amerikadayim) kararin kendisine tekrar bildirilmesi icin gazeteye ilan verimesini istemis, 2020 Yilinin mahkeme masraflari henuz belli olmagidingan Avukatim su an mahkemenin masraflari ogrenme asamasindadir. Sizce Hakimin istedigi kararin gazetede yayinlanmasindan sonraki surec ne kadar surer? Yane ben eski soyadimi Turkiyede ne zaman geri alabilirim?

 40. 21. Kasım 2019

  Merhaba, Almanya’da gerçekleşen ve kesinleşme şerhi bulunan boşanmanın, Türkiye’de tanınması için açılan davada, davanın sonuçlanarak karara bağlanması nüfusa işlenmesi için yeterli midir, kesinleşmesi için tekrar Almanya’da ki yabancı uyruklu eski eşe tebligat gönderilmesi gerekir mi?

 41. 2. Kasım 2019

  Almanyada boşandım eski eşim çifte vatandaş lığına sahip.
  Sorum şu: alman olarak mi davayı açacağım veya türk olarak mi boşanma davası açacağım?
  Ben tek türk vatandaşım.

 42. 25. Mart 2019

  Merhaba, anlaşmalı boşanma için evlenme süresi 1 sene olduktan itibaren Türkiye’ye bir defalığına giderek boşanabilirsiniz. Bir avukat görevlendirirseniz, bunun haricindeki tüm isleri avukatınız sizin adınıza yapabilir.

 43. 12. Mart 2019

  almanya dogumluyum türk vatandaşliyim, türkiyede evlendim 8ay evliyim. Eşim türkiyede yasiyor ve bosanmak istiyoruz benim türkiyeye gitmem şart mi almanyada boşanma davasini acabilirmiyim??? Eger olmazsa almanyada türkiyede benim olmam şart mi?

  • 29. Ağustos 2022

   Merhaba nasıl çözüme ulaştınız aynı sorunu yaşıyorum tesekkurler

Yorumunuzu bırakın:

*

E-posta hesabınız yayınlanmayacak.

Sorularınız İçin Tıklayın

Bu sitede sizlere daha iyi hizmet sunulabilmesi için çerez kullanılmaktadır. Çerez tercihlerinizi değiştirmek ve çerezler hakkında detaylı bilgi almak için Gizlilik Politikasını inceleyeniz. Çerez ayarlarını değiştirmeniz durumunda sitenin bazı özelliklerinin işlevselliğini kaybedebileceğini dikkate alınız. Detaylı Bilgi

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close