Almanya’da yaşayan T.C. vatandaşlığına (veya Mavi Karta) sahip kişiler Alman mahkemelerine boşanma için başvurabilmekte ve Alman mahkemesinden boşanma kararı (Scheidungsbeschluss) almaktadırlar. Alman Mahkemesinin bu boşanmayı Türk Kanunu ya da Alman Kanununa göre gerçekleştirmesi mümkündür. Çünkü Avrupa Birliği’nde Haziran 2012’de yürürlüğe  giren “Boşanma ve Ayrılığa Uygulanacak Hukuk Alanında Güçlendirilmiş İşbirliğinin Uygulanmasına Dair Konsey Tüzüğü (ROM III Tüzüğü)” gereğince bu tarihten sonra açılan boşanma davalarında aksi kararlaştırılmadıkça Türk hukukunun uygulanması zorunluluğu kalmamıştır. Yani artık taraflar ister Türk vatandaşı ister Alman vatandaşı (Mavi Kartlı) olsun, boşanma açısından sadece Alman Hukuku uygulanabilmektedir.

Alman Boşanma kararı Türkiye için yeterli mi?
Almanya’da mahkemeden boşanma kararı alınması, doğrudan Türkiye’deki nüfus sicillerine etki etmeyeceğinden, Türk vatandaşlarının tam anlamıyla işlerine yaramayacaktır. Bu demektir ki, Alman mahkemesi kararının, otomatik olarak Türkiye’de bir geçerliliği bulunmamaktadır. Alman Mahkemesi kararının Türkiye’de geçerli olmasını sağlamak için Türkiye’de tanınıma ve tenfiz davası açmak veya şartları varsa yurtdışı boşanmanın Türkiye’de nüfusa kayıt işlemlerini yapmak gerekmektedir.

Bu gereklilik sadece Türk vatandaşları için değil, Türk vatandaşı iken evlenip daha sonra Alman vatandaşlığına geçenler (Mavi Kart hakkı sahipleri) için de söz konusudur. Zira bu kişiler tekrardan bir Türk vatandaşı ile evlenmek istediklerinde, Alman makamları (Standesamt) onlardan Türk makamlarından “evlenme ehliyet belgesi” istediklerinden, bu kişiler de Türkiye’de tanıma tenfiz davasını veya Türkiye’de nüfusa kayıt işlemlerini sonuçlandırmak zorundadırlar.

ESKİ EŞLERİN BİRLİKTE HAREKET ETMESİ DURUMUNDA

Yurtdışında boşanan taraflar (boşanan eşlerin her ikisi de) konsolosluklara veya Türkiye’de yetkili Nüfus Dairelerine boşanmak için gerekli belgelerle başvuru yaparlarsa yabancı boşanma kararının Türkiye’de tanınması işlemlerini yaptırabiliyorlar. Kısaca eski eşinizle birlikte konsolosluğa gerekli belgelerle başvurarak nüfusa kayıt işlemlerini yapabiliyorsunuz.

25.03.2020 TARİHİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİK. ESKİ EŞİNİZ TÜRK VATANDAŞI DEĞİLSE.

25.03.2020 tarihinde Nüfus Hizmetleri Kanunu’nda yapılan değişiklikle, Yurtdışında mahkemede boşanmış veya idari kararla boşanmış kişiler, eski eşi Türk Vatandaşı değilse, Konsolosluk veya Türkiye’de yetkili Nüfus Müdürlükleri’ne başvurması durumunda yurtdışındaki boşanmasını nüfusa tek başlarına işletebilmektedirler.

Kişinin tek başına boşanmasını nüfusa işletebilmesi için aşağıdaki şartların tamamının gerçekleşmiş olması gerekmektedir.

 • Başvuran kişinin Türk Vatandaşı olması gerekmektedir.
 • Boşanılan eşin Türk Vatandaşı olmaması gerekmektedir (eğer boşandığınız eşiniz Türk Vatandaşı ise ve konsolosluğa veya Nüfus müdürlüğüne gelmez ise dava açmak zorundasınız).
 • Yurtdışında alınan boşanma kararının kesinleşmiş olması.
 • Boşanma kararı ve kesinleşme şerhine Apostille alınması gerekmektedir.
 • Boşanma kararı, Kesinleşme Şerhi ve Apostille evraklarının tamamının Noter veya konsolosluk tasdikli olarak yeminli Türkçe tercümelerinin yapılmış olması gerekmektedir.
 • Başvurunun şahsen veya avukatınız aracılığı ile yapılması gerekmektedir.
 • Nüfus Müdürlüğü yukarıda yazılı evraklara ek olarak; boşandığınız eşinizin Pasaport kopyası veya nüfus cüzdanı yeminli tercümesini sizden istemektedir. Aksi durumda boşanma işlemini nüfusa işlememektedir. Bu durumda dava açmanız gerekmektedir.

Nüfus Müdürlüğü ve Konsolosluğun eski eşin güncel pasaport veya Nüfus Cüzdanı kopyasını istiyor olması bir çok kişiyi dava açmak zorunda bırakmaktadır.

Tanıma tenfiz, boşanma kararının nüfusa işlenmesi yapılmazsa
Alman mahkemesinin boşanma kararının Türkiye’de tanıma tenfizinin yapılmaması taraflar ve de mirasçıları için karışıklıklara ve hak kayıplarına sebebiyet verebilmektedir.

1.   Alman mahkemesinde boşanılmasına rağmen halen Türkiye’de evli göründüğünden, eşlerden birinin ölümü halinde boşanılan diğer eş ona mirasçı görünecek ve veraset belgesi bu şekilde alınabilecektir. Hatta bu kişiler bu durumu kötüye kullanarak veraset ilamı (mirasçılık belgesi) çıkartarak, boşandığı eşinin malvarlığını üzerine intikal ettirebilir.

2.   Alman Mahkemesi kararı tanıma tenfiz yapılmadığında, boşanan eşler Türk nüfus kaydında “evli” olarak göründüklerinden, tekrar evlenmek istemeleri halinde evlenemezler.

3.   Eşlerin Almanya’da boşandıktan sonra, zamanla birbiri ile olan irtibatı kopar. Hatta eşlerden biri ya da ikisi sonradan Alman vatandaşlığına geçebilir veya başka ülkeye taşınabilir. Bu durumda Türk vatandaşı eş için, sonradan tanıma davası açmak gerektiğinde, diğer eşin adresinin araştırılması gerekir. Eğer eşlerden biri başka bir vatandaşlığına geçmişse, Türkiye’de açılacak olan tanıma davasında, bu eşe diplomatik yoldan tebligat yapma zorunluluğu hasıl olacaktır. Bu da, tarafları oldukça uzun süren ve tercüme masrafları yüksek olan bir sürece götürür.

4.   Almanya’da boşanan eşlerin, evlilik sırasında Türkiye’de edindikleri mal-mülkün paylaşılması için açılacak mal paylaşımı davanın ön şartı, boşanmanın gerçekleşmiş ve kesinleşmiş olmasıdır. Bu dava, boşanmanın kesinleşmesinden sonraki bir sene (her halükarda 10 sene) içerisinde açılabilir, aksi halde zamanaşımına uğrar. Mal paylaşım davasında boşanmanın kesinleşme tarihi olarak, Alman Mahkemesi kararının kesinleşme tarihine bakılır. Bu nedenle boşanan eşler, Türkiye’de mal paylaşımı yapmak istiyorlarsa –özellikle gayrimenkuller açısından davanın Türkiye’de açılması zorunludur- Alman mahkemesinin verdiği boşanma kararının tanınması ve mal paylaşımı davalarını eş zamanlı açmak zorundadırlar. Almanya’daki boşanmanın üzerinden seneler geçtikten sonra, Türkiye’de tanıma davası yürütüp, akabinde mal paylaşımı istemek hak kayıplarına sebep olabilir.

5.   Tanıma-Tenfiz davası sonuçlandırılmadığı için eşler halen Türk nüfusunda “evli” gözüktüğünden, üzerlerine aldıkları taşınmaz ve taşınır mallar kanunen evlilik birliği içerisinde edinilmiş olacağından diğer eş bundan hak talep edebilecektir. Bu talepleri durdurmak için başkaca davalar dava açmak ve hak kayıplarının giderilmesi için masraf yapmak gerekecektir.

6.   Alman mahkemesi boşanma kararı tanıma tenfiz ettirilmediğinde, eşlerin Türkiye’de “evli” görünmesinden dolayı, boşanmasına rağmen başkasıyla gayri resmî evlenen ya da evlilik dışı çocuk sahibi olan kadının başkasından olan çocuğu evlilik birliğinde doğmuş gibi, boşanılmış eşin nüfusuna kaydedilecektir. Bu da, eşleri sonrasında daha masraflı ve uzun süreli olan soybağının (nesebin) reddi ve gerçek baba için babalık davası açma süreçlerine götürür.

Süre:
Türkiye Cumhuriyeti kanunlarında tanıma tenfiz davasının açılması herhangi bir süreye bağlanmamıştır. Uzun süredir açılmadığı için boşanmanın tanınmayacağı tenfiz edilemeyeceği iddia edilemez. Aynı şekilde aradan çok uzun zaman geçtiği için tanıma tenfiz davasının hemen bitmesi de söz konusu değildir.

Sadece bu davanın açılması geciktiği takdirde, yukarıda izah etmeye çalıştığımız hak kayıplarının ve zorlukların doğması muhtemeldir.

Boşanma Tanıma tenfiz davası için Türkiye’ye gelmek zorunlu mudur?
Hukuk Muhakemeleri Kanunu m.71 uyarınca “Dava ehliyeti bulunan herkes, davasını kendisi veya tayin ettiği vekil aracılığıyla açabilir ve takip edebilir”. Ancak bu tür davalarda sürekli takip ve kontrol gerekmektedir. Özellikle yurtdışında ikamet eden kişilerin Türk hukukunu ve usulünü bilmemeleri, davaları yanlış açmalarına ve zaman-masraf kaybına sebep olabilmektedir. Tanıma tenfiz davasını açmak ve takip etmek için Türkiye’ye gitmeleri ve orada bulunmaları  gerektiğinden, yurtdışından gidiş gelişlerin çok masraflı olması nedeniyle kişiler için gereksiz külfetler doğurabilmektedir. Bu nedenle bu davaları bilen avukatların vekaleten bu davayı yürütmeleri zaman ve masraf açısından daha ekonomik olmaktadır.

Dava açmak isteyen kişiler, kendilerini Konsolosluktan veya Alman Noterinden verecekleri bir vekaletname ile tanıma tenfiz davaları açısından bizleri Türk mahkemeleri ve makamları nezdinde vekil olarak tayin edebilirler. Bizler vekil olarak devrede olduğumuzda, tarafların hiçbir şekilde Türkiye’ye gitmelerine ve duruşmalara katılmalarına gerek bulunmamaktadır.

Dava açmak veya nüfusa kayıt işlemleri için ne yapmak gerekiyor?
Alman mahkemesinde boşanan eşler anlaşabiliyorsa vatandaşlık konusu önemli olmaksızın her biri ayrı bir avukat arkadaşımıza vekalet verebilirler. Şayet bir taraf Alman vatandaşı ise o kişi tercüman eşliğinde Türk Konsolosluklarından ya da Lahey Sözleşmesi kapsamında “Apostille” şerhi alarak Alman noterinden; Türk vatandaşları ise Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluklarından veya Türkiye’de herhangi bir Noterden ya da yine yukarıda belirttiğimiz şekilde Apostille şerhi alarak Alman Noterinden vekaletname çıkartabilirler. Bu durumda davaları veya işlemleri yaklaşık 1-1,5 ay gibi bir sürede sonuçlanır.

Taraflardan sadece biri vekaletname verirse tanıma tenfiz davası çekişmeli bir dava olacağından karşı tarafın vatandaşlık ve ikamet yerine göre değişkenlik göstermekle birlikte, dava süreci  12-15 ayı bulmaktadır.

Tanıma tenfiz gereki belgeler
Yukarıda açıkladığımız gibi öncelikle sizin adınıza dava açıp hareket edebilmemiz için, bize avukat vekaletnameniz gerekmektedir. Tek taraflı davalarda ise, karşı tarafın güncel adresi gerekmektedir.

İkinci olarak orjinal ya da onaylı suret olarak Alman mahkemesi boşanma kararına ihtiyacımız var. Bu kararın üzerine Mahkemeden (Landgericht) ayrıca Apostille şerhi alınmak zorundadır.

Dikkat edilmesi gereken diğer bir nokta Alman Mahkemesi kararının genelde ön sayfanın sağ üstünde ya da en son sayfada bir kesinleşme şerhi (Rechtskraftsvermerk) bulunması gerekliliğidir. Bu şerh olmadan tenfiz mümkün değildir.

Bunun haricinde tanıma tenfiz davası için herhangi başka bir belgeye ya da yazıya ihtiyaç yoktur.

Dava.
Tanıma tenfiz davalarında Türk mahkemelerince tekrardan boşanma sebepleri incelenmez. Türk hakimi bu davada Alman mahkemesi kararını kontrol edemez ve boşanmaya esas olan gerekçelerin de yerindeliğini tartışamaz. Türk mahkemesi hakimi bu davada sadece Alman mahkemesinden alınan boşanma kararının Türk kamu düzenine aykırı olup olmadığını, davalıya doğru şekilde tebligat yapılıp yapılmadığını ve davalı tarafa savunma hakkı verilip verilmediğine bakar ve ona göre kararını verir.

Tanıma – tenfiz davalarında şahit, bilirkişi, keşif gibi deliller istenmez. Sadece kesinleşmiş Alman mahkeme kararı, kesinleşme şerhi ile bunların onaylı (Noter veya Türk Konsolosluklarından) Türkçe tercümelerinin verilmesi delil anlamında yeterlidir.

Eski eş vekaletname vermezse.
Davalı taraf Alman vatandaşı ise, Tebligat Kanunu gereğince dava dilekçesi, mahkeme tensip tutanağı ve uluslararası tebligat evrakları Almanca’ya tercüme edilerek, davalının ikamet ettiği yerdeki yetkili Alman Adli Makamlarına, Türkiye Adalet Bakanlığınca tebliğ edilir. Bu tebligatın yapılması 6-8 ay sürmektedir.

Davalı Türk vatandaşı ve yurtdışında ikamet ediyorsa ona tercüme yapılmadan ikamet yerinin bağlı olduğu Türk Konsolosluğunca tebligat gönderilir.  

Almanya’nın ya da Avrupa’nın neresinde olursanız olsun bize ulaşabilir, dava için gereken belgeleri bize posta ile ulaştırabilirsiniz. Böylelikle Türkiye’ye gitmenize gerek kalmadan davanızı bizler açıp sonuçlandırıyoruz.

 1. 19. Şubat 2021

  Merhaba ben çifte vatandaşim eski eşim tek Alman. Alman kanunlarina göre evlendik ve 12 sene oldu boşandik Türkiyede boşanmak için mahkeme acmalimiyim??

  • 10. Mart 2021

   Merhaba Sayın Sema, eski eşiniz Türk vatandaşı değil ise, siz gerekli belgelerle tek başına dava açmadan boşanmanın tanınması işlemlerini Konsolosluktan yapabilirsiniz. Boşanmanın tanınması için gerekli belgeler, Alman boşanma kararınızın aslı veya onaylı kopyası (kararın üzerinde kesinleşme tarihi yazmalı), Alman mahkemesinden alacağınız apostille ve bunların konsolosluk veya noter onaylı tercümesi.

 2. 29. Aralık 2020

  Merhabalar
  Ben bosanma kararini tanıtım.
  Fakat almanya da evlenmek istiyorum.Tanitim olduğu için boşanma karari yok. Evlenmek icin türk boşanma kararıni da istiyor. Ne yapmalıyım teşekkürler

 3. 19. Eylül 2020

  5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu’nda 29.04.2017 tarihinde yapılan değişiklikle ‘Yabancı ülke adlî veya idarî makamlarınca boşanmaya, evliliğin butlanına, iptaline veya mevcut olup olmadığının tespitine ilişkin olarak verilen kararlar; bizzat veya vekilleri aracılığıyla tarafların birlikte başvurması, verildiği devlet kanunlarına göre konusunda yetkili adlî veya idarî makam tarafından verilmiş ve usulen kesinleşmiş olması ve Türk kamu düzenine açıkça aykırı bulunmaması şartlarıyla nüfus kütüğüne tescil edilir’ hükmü getirilmişti.

  Bu durumda yurtdışında boşanan birçok kişiye kolaylık sağlayacak bu uygulama ile taraflar artık boşanmalarının Türkiye’de de geçerli olması için belli şartlarda dava açmak zorunda olmayacak.

  Yurtdışında boşanan TC vatandaşları, yetkili mercilere, yani bulundukları ülkedeki dış temsilciliklerine başvurdukları takdirde, tanıma ve tenfiz davası açmalarına gerek kalmadan boşanmalarını Türkiye’de geçerli olarak tanıtabilecek ve nüfus sicillerine işletebilecekler.

  Boşanmış olan tarafların bu yeni düzenlemeden yararlanabilmeleri için eskiden olduğu gibi yabancı mahkemelerden hukuken geçerli ve kesinleşmiş boşanma kararı almaları gerekiyor.

  Düzenlemeye göre yurtdışında boşanmış kişilerin Türkiye’de de boşanmış sayılabilmeleri için beraber başvuru yapmaları gerekiyor. Ancak çoğu durumda taraflar sorunlu şekilde boşanmış ve birbirleriyle iletişim kurmak istemedikleri için, kişilerin avukatları birlikte başvurarak yeni düzenlemeyle getirilen kolaylıktan yararlanabilecekler.
  Bu kanun doğrumu?

 4. 19. Eylül 2020

  Merhaba, 2010yılında almanyada boşandık, beni taciz ettiği için polis oturumunu uzatmadı ve Türkiyeye dönmek zorunda kaldı.Türkiyede hala evlimi oluyoruz? Ağır hastalık geçirdim ve 80 d özürlüyüm o yüzden tryeye 5 yıldır gidip bu durumla uğraşamadım.Şimdide korona yüzünden gidemiyorum .Yanlız başıma Seyahat etmem yasak.Burdan halledemezmiyim Türkiyedede nüfusundan çıkmayı.Nüfus cüzdanını değiştirmek istiyorum. Nerde olduğunu bilmiyorum zaten adreste gösteremem . Ama bu sorun beni rahatsız ediyor .Eğer cevaplarsanız şimdiden teşekkürler.

 5. 17. Ağustos 2020

  ben evlendiyimde alman vatandasiydim eski esimde türk vatandasiydi sonra eski esim alman vatandasina geçti almanyada bosandik türkiyede de bosanmak gerekiyo mu türkiyede de evli gözüküyormuyuz

 6. 10. Ağustos 2020

  Almanya da 20 senedir bosanmis. türkiyede tenfiz davasi acildi. Kadin önce türk vatandasi ama sonra alman vatandasi olmus.
  Tercüme de edildi almancaya.
  Soru su Ankara Adalet Bakanligi tebligati nereye yoluyor.Türk konsolosluguna degil .

  Almanya da bir yer mi var türkiyeden gelen tebligatlari ondan mi kisiye özel götürüyorlar.
  Öyle bir yer varsa Adresini bilmek isterim yada bir telefonnr.

  Kac aydir bekliyoruz bir haber alamadik.

 7. 24. Temmuz 2020

  Ben Almanya’da yaşıyorum,ben buradan boşandım ama Türkiye’de evli gözüküyorum! Türkiye’dende boşanmam için ne yapmam lazım?

  Saygılar Cavus

 8. 17. Haziran 2020

  Öncelikle merhabalar yardımcı olursanız sevınırım türkıyede evlendım almanyada boşandım türkıyedede boşanma işlemımın gerçekleşmesi için ne yapmam gerekır.şimdiden teşekkürler

 9. 18. Mayıs 2020

  Merhaba ben Alman kanununlarınca evlendim ve Boşandım 6-7yıldır Türkiye de hala evli görünüyorum eski eşimle Anlaşarak boşandık ve Hiçbir talepte etmiyor ve bana Türkiye de boşanmak için vekaletname de verdi sorum şu iki tarafıda mahkemede ifade edebilirmi ve hızlı bir şekilde boşanma gerçekleşirmi Teşekkürler

 10. 3. Şubat 2020

  Tanima tensip davasinda su an karar cikmis durumda, Fakat Izmir mahkemesi Amerikada olan eski esimin ( su and kendimde Amerikadayim) kararin kendisine tekrar bildirilmesi icin gazeteye ilan verimesini istemis, 2020 Yilinin mahkeme masraflari henuz belli olmagidingan Avukatim su an mahkemenin masraflari ogrenme asamasindadir. Sizce Hakimin istedigi kararin gazetede yayinlanmasindan sonraki surec ne kadar surer? Yane ben eski soyadimi Turkiyede ne zaman geri alabilirim?

 11. 21. Kasım 2019

  Merhaba, Almanya’da gerçekleşen ve kesinleşme şerhi bulunan boşanmanın, Türkiye’de tanınması için açılan davada, davanın sonuçlanarak karara bağlanması nüfusa işlenmesi için yeterli midir, kesinleşmesi için tekrar Almanya’da ki yabancı uyruklu eski eşe tebligat gönderilmesi gerekir mi?

 12. 2. Kasım 2019

  Almanyada boşandım eski eşim çifte vatandaş lığına sahip.
  Sorum şu: alman olarak mi davayı açacağım veya türk olarak mi boşanma davası açacağım?
  Ben tek türk vatandaşım.

 13. 25. Mart 2019

  Merhaba, anlaşmalı boşanma için evlenme süresi 1 sene olduktan itibaren Türkiye’ye bir defalığına giderek boşanabilirsiniz. Bir avukat görevlendirirseniz, bunun haricindeki tüm isleri avukatınız sizin adınıza yapabilir.

 14. 12. Mart 2019

  almanya dogumluyum türk vatandaşliyim, türkiyede evlendim 8ay evliyim. Eşim türkiyede yasiyor ve bosanmak istiyoruz benim türkiyeye gitmem şart mi almanyada boşanma davasini acabilirmiyim??? Eger olmazsa almanyada türkiyede benim olmam şart mi?

Yorumunuzu bırakın:

*

E-posta hesabınız yayınlanmayacak.

Sorularınız İçin Tıklayın

Bu sitede sizlere daha iyi hizmet sunulabilmesi için çerez kullanılmaktadır. Çerez tercihlerinizi değiştirmek ve çerezler hakkında detaylı bilgi almak için Gizlilik Politikasını inceleyeniz. Çerez ayarlarını değiştirmeniz durumunda sitenin bazı özelliklerinin işlevselliğini kaybedebileceğini dikkate alınız. Detaylı Bilgi

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close